Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

zasuwa
3356 1b17 390
Reposted fromzciach zciach viapoolun poolun

August 06 2019

zasuwa
6536 2276 390
Reposted fromyikes yikes viajustmine justmine
zasuwa

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
zasuwa
8428 a6db 390
Reposted fromonlyman onlyman viaannaa annaa
zasuwa
5800 48e1 390
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viafoodforsoul foodforsoul
zasuwa
Jedno dobre życzenie nie zmienia nic. Jedna dobra decyzja zmienia wszystko.
Reposted fromrailus railus viafoodforsoul foodforsoul

July 30 2019

zasuwa

July 07 2019

zasuwa
2703 7148 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacannellle cannellle
zasuwa
6494 d5b7 390
zasuwa
7923 f4fb 390
Reposted frompampunio pampunio viapoolun poolun

June 13 2019

zasuwa
Reposted frommuladhara muladhara viajustmine justmine
zasuwa
4656 66bd 390
Reposted frompieprzicynamon pieprzicynamon viajustmine justmine
zasuwa
5088 3fbc 390
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vialeonette leonette
zasuwa
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaiammistake iammistake
zasuwa
0930 7e07 390
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
zasuwa
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaunmadebeds unmadebeds
zasuwa
4005 207f 390
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
zasuwa
4782 973e 390
Reposted fromnyaako nyaako viapoolun poolun

May 29 2019

zasuwa
7988 2c76 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
zasuwa
6233 67f1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl